countryside1.jpgcountryside2.jpghyla1.jpghyla2.jpg

Novosti

Istraživanje vodozemaca i gmazova na području šume Žutice

 Završeno je istraživanje vodozemaca i gmazova na području šume Žutice. Šuma Žutica nalazi se u poplavnoj zoni Lonjskog polja, južno od Ivanić-Grada, otprilike 30 km od Zagreba.

Cilj je ovog projekta bio inventarizirati vodozemce i gmazove na području šume Žutice tijekom 2016. godine kako bi se ubuduće moglo pratiti stanje ovih vrsta na tom području. Inventarizacija se odradila u sklopu projekta "Čudesna šuma Žutica" u sklopu međunarodnog projekta ''Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina'' kojeg provodi Javna ustanova „Zeleni prsten" Zagrebačke županije, uz sufinanciranje njemačke zaklade EuroNatur.

Od navedenih Natura2000 vrsta prisutnih u Hrvatskoj, zabilježili smo crvenog mukača Bombina bombina (Linnaeus, 1758), barsku kornjaču Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) i velikog dunavskog vodenjaka Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903). Zabilježene su i neke strogo zaštićene vrste na istraživanom području: gatalinka - Hyla arborea (Linnaeus, 1758), šumska smeđa žaba - Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838, močvarna smeđa žaba - Rana arvalis Nilsson, 1842, livadna gušterica - Lacerta agilis Linnaeus, 1758, smukulja - Coronella austriaca (Laurenti, 1768). Od ostalih vrsta, koje nisu u ove dvije kategorije, zabilježene su još i: riđovka - Vipera berus Linnaeus, 1758., sljepić – Anguis fragilis Linnaeus, 1758 te bjelouška – Natrix natrix. (Linnaeus, 1758). Našim istraživanjem zabilježeno je ukupno 15 vrsta, od čega devet vrsta vodozemaca i šest vrsta gmazova.

 

Lonjica

Rijeka Lonjica


Većina staništa koja smo obišli bila su u dobrom stanju. Samo je na nekim područjima zabilježen krupni otpad ili onečišćena voda. Na obiđenim lokacijama nalaze se i naftne bušotine, od kojih je na nekima zabilježena nafta na tlu ili u vodi pokraj bušotine.

 

Velika zelena žaba

Velika zelena žaba


Žutica je dobar primjer područja na kojem čovjek i priroda žive zajedno, ali smatramo da treba paziti na izljeve nafte iz bušotina i sanirati nastalu štetu u što kraćem mogućem roku kako ne bi ugrožavala živi svijet u bližoj okolini.

 

Riđovka

Riđovka

Joomla templates by a4joomla